Uslovi korišćenja

Interaktivna usluga koju pruža firma Yuhol d.o.o. sa sedištem u Beogradu (dalje u tekstu: Yuhol) putem internet stranice www.yuhol.rs koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja finansijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji kao i pružanju usluga putem interneta.

Korišćenjem internet stranica www.yuhol.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Uslovima prodaje / Izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.

U sve cene navedene na internet stranici www.yuhol.rs je obračunat PDV.

Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranica www.yuhol.rs od strane korisnika. Svakim daljim korišćenjem ovih Internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima.

Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pruža Yuhol. Takođe, krajnji korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa tim i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane Yuhol, pa iz tog razloga Yuhol ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme pružanja usluga od strane kompanije Yuhol.

Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici www.yuhol.rs ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Yuhol. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge Yuhol.

Yuhol zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice. Isto tako, Yuhol može prestati sa slanjem informacija ili dela informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike.

Yuhol zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranice i / ili Izjavu o poverljivosti podataka.

Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i / ili Izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici www.yuhol.rs. Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.

Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranicu www.yuhol.rs isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući celokupan hardver i softver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranice www.yuhol.rs, isto tako samostalno snosi i sve troškove vezane za to. Yuhol isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja internet stranice www.yuhol.rs.

Korišćenjem internet stranice www.yuhol.rs od strane korisnika, smatra se da je korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internet stranice www.yuhol.rs mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd…, kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Yuhol zadržava diskreciono pravo da samo oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Korisnik ne sme bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Yuhol objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način sadržaj oglasa, reklame ili ponude bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni versku, političku i nekomercijalnu promociju, a posebno ne sme vrbovati druge korisnike internet stranica www.yuhol.rs da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija Yuholu.

Yuhol zadržava diskreciono pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici www.yuhol.rs su vlasništvo kompanije Yuhol, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na pečat i / ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. Yuhol je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranice www.yuhol.rs neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja kompanije Yuhol. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava pečata, ili nekog drugog prava pa stoga može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do krivičnog gonjenja.

Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa internet stranice www.yuhol.rs, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internet stranice www.yuhol.rs preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.

Korisnik se izričito obavezuje da neće na internet stranicama www.yuhol.rs postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja da li je neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga Yuhol nije u obavezi da takve informacije iznosi ili objavljuje.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kog sadržaja na bilo koji deo internet stranice www.yuhol.rs, korisnik garantuje da je nosilac prava na tim materijalima dao Yuholu pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.

Korisnik je saglasan da je korišćenje internet stranica www.yuhol.rs isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Yuhol, kao ni jedna treća osoba povezana sa njom, ne garantuju ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako Yuhol nije odgovoran za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko ovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim  virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da KupiMe nije odgovorna za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Yuhol ni u kom slučaju nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranica www.yuhol.rs delimično ili u celosti.

Yuhol nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na internet stranicu www.yuhol.rs. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu sa uslovima korišćenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

Yuhol može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na internet stranicama www.yuhol.rs, posebno interaktivnog dela, a sa ciljem da osigura poštovanje kako ovih uslova korišćenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome Yuhol zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj oceni utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke naloge korisnika.

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija pa stoga Yuhol može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto Yuhol obavezno ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranicama www.yuhol.rs, Yuhol nije odgovoran kako za radnje koje korisnik preduzima u bilo kom delu internet stranice www.yuhol.rs, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao da postavi na istoj.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama www.yuhol.rs, smatra se da korisnik daje Yuholu pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom kompaniju Yuhol, njene ogranke, odgovorne osobe u društvu, zaposlene i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem internet stranice www.yuhol.rs od strane korisnika.
Yuhol može u svako doba da raskine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. Yuhol ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na internet stranicama www.yuhol.rs postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.

Yuhol nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na internet stranicama www.yuhol.rs.

Yuhol se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa internet stranice www.yuhol.rs. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti kompanije Yuhol.

U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Zabranjeno je korišćenje internet stranice www.yuhol.rs osobama mlađim od 14. godina.

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice www.yuhol.rs nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.yuhol.rs smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.

Prilikom unošenja podataka o debitnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL (Secure Socket Layer) protokola. 

Politika zaštite podataka o ličnosti
Kada koristite portal www.yuhol.rs može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR. „General Data Protection Regulation“ je uredba Evropske unije koja sa sobom donosi značajne promene u pravilima koja definišu lične podatke i kako se oni koriste.

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.
 
Koji Vaši podaci nam trebaju i zašto?
Yuhol d.o.o. koristi vaš e-mail, telefon, ime i prezime te adresu kod kreiranja vaših porudžbina koje koristimo da bi izvršili isporuku proizvoda koje ste kupili na našem portalu www.yuhol.rs.
Odvojenu dozvolu nam dajete za slanje promotivnih ponuda na vaš e-mail. Tehnički podaci poput IP adrese i cookie se koriste kratkoročno i služe za tehničko poboljšanje vašeg doživljaja korištenja portala.
 
Ko sve ima pristup vašim podacima?
Pristup Vašim ličnim podacima ima samo deo naših zaposlenih koji rade u odeljenjima korisničke podrške, administracije sistema i marketinga.
Navedene kategorije zaposlenih su upoznate sa našom politikom i procedurama zaštite ličnih podataka i dužne su postupati po istima.
 
Kako koristimo Vaše lične podatke?
Yuhol d.o.o. ceni privatnost svojih kupaca/korisnika i zato o podacima kupaca/korisnika izuzetno pažljivo brine i maksimalno poštuje načelo zaštite privatnosti. Yuhol d.o.o. nikada i ni na koji način neće zloupotrebiti Vaše privatne informacije. 
 
Yuhol d.o.o. je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Yuhol d.o.o. se obavezuje da pruži zaštitu ličnim podacima kupaca na način da:
• prikuplja samo nužne, tj. osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su potrebni za ispunjenje naših obaveza i usluga, 
• informiše kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, 
• redovno daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. 
Yuhol d.o.o. može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije koje mogu biti zahtevane u skladu sa promenama koje su naznačene na sajtu.
Yuhol d.o.o. koristi sakupljene informacije prvenstvano u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. 
Svi podaci i informacije prikupljeni na sajtu www.yuhol.rs ostaju profesionalna tajna i ne mogu se distribuirati drugim pravnim ili fizičkim licima.
Korišćenjem gore navedenih sajtova, korisnici su odgovorni za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje su kreirali prilikom registracije na sajtu. Upotrebom pomenutih sajtova, korisnici su odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju na njihovom nalogu i sa njihovom lozinkom. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. U slučaju zloupotrebe naloga, korisnici su u obavezi da nas obaveste o tome odmah po saznanju, a mi se obavezujemo da ćemo reagovati na vreme i stopirati korišćenje naloga. 
 
Yuhol d.o.o. garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovanim transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika na Yuhol d.o.o. formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom Yuhol d.o.o. Odlukom da kompaniji Yuhol d.o.o. obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. 
 
Yuhol d.o.o. zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.yuhol.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Yuhol d.o.o. verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.
Maloletnici mogu koristiti pomenute sajtove uz nadzor i dozvolu roditelja ili staratelja. 
Automatski zabeležene informacije i “Cookies”, koje se ne smatraju  ličnim informacijama (broj poseta sajtu, prosečno vreme na sajtu, stranice koje otvarate i sl.) koriste se isključivo za održavanje i poboljšanje funkcionalnosti našeg sajta i ni na koji način ne razmatraju  vaše lične podatke.
Prilikom unošenja podataka pri poručivanju, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokol, kao trenutno najsavremenije tehnologije.
Svi zaposleni Yuhol d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti po zakonu Republike Srbije. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, Yuhol d.o.o. će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
 
Koliko se dugo lični podaci čuvaju?
Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja Yuhol d.o.o. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik Yuhol d.o.o, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka.
 
Da li ćemo Vaše podatke deliti s drugima?
Vaši podaci su kod nas sigurni i nećemo ih deliti, prodavati ili ustupati drugim privatnim ili pravnim osobama za druge namene osim gore navedenih.
Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost. 
Yuhol d.o.o. može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.
 
Kako smo došli do vaših podataka?
Sve pomenute lične podatke ste nam dali sami pri registraciji ili pri kupovini ponuda na našoj stranici www.yuhol.rs. Yuhol d.o.o. ni na koji način ne prikuplja/kupuje/nabavlja vaše lične podatke od trećih osoba.
 
Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo?
U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.
U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na Yuhol d.o.o.
U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.
U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.
Ukoliko ste registrovani korisnik Yuhol d.o.o., pristup svojim podacima možete imati putem opcije “Moji nalog”. Da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj Yuhol korisnički nalog.
Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti putem e-mail adrese info@yuhol.rs.
Rukovalac i obrađivač Vaših podataka je Yuhol d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Srbija. Rukovaoca, obrađivača, kao i ovlašćenu osobu za zaštitu privatnosti podataka možete kontaktirati putem e-mail adrese info@yuhol.rs.
 
Da li možete videti koje Vaše lične podatke imamo i možete li ih ispraviti?
U svakom trenutku možete videti sve podatke koje o vama imamo i možete ih samostalno izmeniti unutar Vašeg korisničkog profila ili slanjem zahteva na e-mail: info@yuhol.rs.
 
Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima?
Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka: e-mail info@yuhol.rs, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka“.

Dragi kupci, naša vrata su za vas uvek otvorena! Ako želite da nas pohvalite, date nam sugestiju ili izrazite nezadovoljstvo molimo vas da nam se javite putem e-maila info@yuhol.rs.